Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ЯНЕВ АРТ” ООД, ул. “Николаевска” 134, гр.Габрово, ЕИК: 107584982, наричано по-долу за краткост ПРОИЗВОДИТЕЛ/ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на сайта YANEVARTS.COM, наричан също „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Чл. 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Производителя: „Янев Арт“ ООД,
Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул.“Николаевска“ 134
Данни за кореспонденция: гр. Габрово, ул.“Николаевска“ 134
Вписване в публични регистри: ЕИК 107584982

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА YANEVARTS.COM
Чл. 1. YANEVARTS.COM e електронен сайт, достъпен на адрес в Интернет YANEVARTS.COM, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от YANEVARTS.COM стоки, включително следното:
1.1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с YANEVARTS.COM, чрез интерфейса на страницата на YANEVARTS.COM, достъпна в Интернет;
1.2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от YANEVARTS.COM.
1.3. Да извършват плащания към YANEVARTS.COM във връзка със сключените договори (поръчките), чрез наложен платеж и по банкош път през куриерска фирма, съгласно поддържаните от YANEVARTS.COM начини за разплащане.
1.4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
1.5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на YANEVARTS.COM в Интернет.

Чл. 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприета в практиката на потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от YANEVARTS.COM чрез интерфейса на сайт или имейл.
Чл. 4 По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛ договор за покупко-продажба на стоки, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава да предаде стоката или да използва фирма посредник и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
Чл. 5 . Потребителите заплащат на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на https://yanevarts.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на адреса на https://yanevarts.com в Интернет.
Чл. 6. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ доставя или изпраща по куриер заявените от ПОТРЕБИТЕЛ стоки при условията, определени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 7. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. НАЧИН НА РАБОТА
Чл. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Чл.2. След клик на бутона “Купи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Моя кошница“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
Чл.3. При приемането на поръчката или при потвърждението ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или има наличие на форсмажорни обстоятелства.
Чл.4. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер.
Чл.5. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между: възстановяване на сумите и отказ от поръчката или заместваща поръчка.
Чл.6. Договорният език е български и английски, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове и евро валута с ДДС.

V. ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги, настоящите общи условия и общите условия спрямо промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
чл. 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
Чл. 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://yanevarts.com/
Чл. 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Чл. 4 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променяния или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://yanevarts.com/.
Чл. 5. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.
Чл. 6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги от yanevarts.com. Във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .
Чл. 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.
Чл. 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, изпратено на следния e-mail адрес: yanevarts@gmail.com.
Чл. 8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
Чл. 9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
Чл. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка
Чл. 2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
2.1. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
2.2. Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
2.3. Да не изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
2.4. Да не извършва злоумишлени действия.
Чл.3. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Под “ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://yanevarts.com/ на своя компютър.
Чл. 2. Под „ПРОИЗВОДИТЕЛ/ТЪРГОВЕЦ“ се разбира Янев АРТ ООД.
Чл. 3. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 4. Интернет магазина https://yanevarts.com/ е собственост на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ.
Чл. 5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.